Stichting De zoek naar Schittering is 16 oktober 2017 opgericht om poëzie en proza in de openbare ruimte te bevorderen.

De stichting is vernoemd naar het gedicht ‘Poëzie is de zoek naar schittering’ van de Poolse dichter Adam Zagajewski (1945). Het is gepubliceerd in Powrót, Znak, Krakow in 2003 en in 2008 vertaald door Karol Lesman en u kunt het hier lezen: Poëzie is de zoek naar schittering van Adam Zagajewski (Pools en Nederlands). Ons logo is ontworpen door Art Collart en staat in het font Sagona Bold. De stralen lezen in morse, tegen de klok in: ‘de zoek naar schittering’.

samenvatting beleid

doelstelling en missie

Jiske Foppe heeft als initiatiefnemer van het project OPEN DICHT bruggedichten stichting De zoek naar Schittering opgericht. Haar missie is onder meer om poëzie in de openbare ruimte te stimuleren, door eenieder die dit voorstaat. Daarom werd er een brede doelstelling aan de stichting meegegeven: de stichting heeft ten doel initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen.

visie

Het achterliggende idee is dat er inspirerende momenten van ‘geluk en verwondering’ ontstaan door het tegenkomen van poëzie en proza in de buitenruimte. Een mens ervaart iets, er wordt wat losgemaakt, een mijmering, overdenking, gedachte. Het kan een mens uit z’n moment halen,  inspireren, aanzetten tot creativiteit of een moment van ontspanning.
In een steeds minder talige tijd zijn juist dit soort combinaties van beeldende en talige uitingen belangrijk om te verwijzen naar de wereld van poëzie en proza erachter.

projectontwikkeling en ondersteuning

De stichting stimuleert initiatieven onder meer door zelf projecten en activiteiten te initiëren en door op aanvraag samen te werken met initiatiefnemers. Zij kan projecten en activiteiten ondersteunen die (mede) de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen door namens en in samenwerking met deze initiatiefnemers inhoudelijke en financiële aanvragen te doen om realisatie mogelijk te maken.
Als het initiatief van buiten de stichting komt worden samenwerkingsovereenkomsten met de initiatiefnemers opgesteld, om de verantwoordelijkheden vast te leggen.
De directie kan in afstemming met de raad van toezicht projecten initiëren en samenwerkingen in projecten aangaan en namens en in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de stichting fondsenwervende en administratieve activiteiten verrichten.

De stichting heeft geen eigen vermogen en werkt op basis van het doen van fondsenwervende aanvragen door initiatiefnemers. Het heeft dus geen zin financiële aanvragen in te dienen bij de stichting.

Indien u een initiatief wilt voordragen stuur dan een email met toelichting van het initiatief, wat u gaat doen en op welk vlak u een samenwerking ziet, aan de stichting via bestuur@dezoeknaarschittering.nl of via de contactpagina.

activiteiten

Het project OPEN DICHT bruggedichten is eind 2017 gestart en wordt door de stichting uitgevoerd, het project vormde de aanleiding tot oprichting in 2017. De ambitie is een tiental bruggen over de Delfshavense Schie in Rotterdam van poëzie te voorzien.
Eind 2017 volgde het project Ode aan Charlois(se), de realisatie van een gevelgedicht als eerbetoon aan Rieneke Grobben en (haar) Charlois en Rotterdam.
Het project Geluk op Zuid 2019 is in voorbereiding. Het is een gedichtenwedstrijd, met workshops en een dichtbundel van alle inzendingen en resulteert daarnaast in 1 tot 3 gevelgedichten in Rotterdam-Zuid van winnende deelnemers in 2019.
Voorbeelden van  andere activiteiten kunnen de realisatie van meer gevelgedichten, festival activiteiten of voordrachten op openbare locaties zijn, maar bovenal duurzaam aanwezige interventies in de buitenruimte.

Het volledige beleidsplan 2017 – 2020 en de Meerjarenbegroting zijn hier downloadbaar.

ANBI status

Stichting de Zoek naar Schittering heeft de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 16 oktober 2017. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling: die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut waarbij een culturele ANBI voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Meer informatie over de culturele anbi. Giften zijn aftrekbaar als een organisatie een ANBI status heeft.

voordelen en verplichtingen ANBI

Donateurs en ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals onder andere bij erven en schenken, en eenmalige en periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar. Het geven van een gift aan de stichting door particulieren en ondernemingen is vanwege deze belastingvoordelen extra aantrekkelijk. Indien je een culturele ANBI bent mogen particulieren en ondernemingen in de aangifte inkomstenbelasting zelfs 1,25 keer (particulieren) of 1.5 keer (ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen) het bedrag van de gift aftrekken van hun inkomsten.
Lees uitleg voor particulieren hier en uitleg voor ondernemers hier.

Voor fondsenwerving kan de ANBI status belangrijk zijn omdat sommige fondsen dit als voorwaarde voor aanvragen stellen.
De ANBI status kent ook verplichtingen, die je hier na kan lezen .

Bestuursmodel en raad van toezicht

Er is een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Er is daarmee voldoende expertise en advisering binnen de stichting aanwezig om in toezicht vooraf en achteraf voorzien terwijl de dagelijkse uitvoering van de stichting en projecten in handen is van de directeur-bestuurder of overige projectleiders. In het Beleidsplan wordt hierop uitgebreider ingegaan.

Directeur-bestuurder:

Jiske Foppe
LinkedIn profiel

Raad van Toezichtleden:

Sylvia Hagers, voorzitter Raad van Toezicht
LinkedIn Profiel

Nelis Albers
LinkedIn profiel

Maarten van der Werf
LinkedIn profiel

Beleidsplan 2017 – 2020

Bovenaan deze pagina wordt het beleid voor u samengevat.
Het volledige Beleidsplan vindt u hier.

Financiën

Bestuurswerkzaamheden voor de stichting en het werk van de raad van toezicht zijn vrijwillig en worden niet vergoed. Er worden uitsluitend vergoedingen aan initiatiefnemers en/of projectmanagers uitbetaald wanneer die zijn gedekt door toekenningen van fondsen en partners op basis van goedgekeurde begrotingen, van initiatiefnemers waarmee een (financiële of samenwerkings)relatie bestaat.

Binnen een samenwerking wordt begroot voor de projectadministratie, afhankelijk van de omvang van het project, ter dekking van administratieve lasten.
De stichting heeft geen winststreven en financiële resultaten vloeien terug in de stichting.

De belastingdienst heeft de stichting vrijgesteld van omzetbelasting, inhoudingsplicht loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 is 16 augustus 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht en downloadbaar: Jaarrekening 2017 St de Zoek naar Schittering.
De stichting is opgericht op 16 oktober 2017 en het betreft dientengevolge een korte jaarrekening. De Meerjarenbegroting is opgenomen in het Beleidsplan en vindt u hier.

overige gegevens

Statuten zijn downloadbaar: statuten van stichting de Zoek naar Schittering
Het KvK uittreksel is bij ons op te vragen.
KvK nummer 69840873
RSIN 858034189
Bank NL24 TRIO 0338.73.2918