Stichting de Zoek naar Schittering is opgericht om poëzie en proza in de openbare ruimte te bevorderen.

De stichting is vernoemd naar het gedicht ‘Poëzie is de zoek naar schittering’ van de Poolse dichter Adam Zagajewski (1945). Het is gepubliceerd in Powrót, Znak, Krakow in 2003 en in 2008 vertaald door Karol Lesman en u kunt het hier lezen: Poëzie is de zoek naar schittering van Adam Zagajewski (Pools en Nederlands). Ons logo is ontworpen door Art Collart en staat in het font Sagona Bold. De stralen lezen in morse, tegen de klok in: ‘de zoek naar schittering’.

samenvatting beleid

doelstelling en missie

Jiske Foppe heeft als initiatiefnemer van het project open/dicht_bruggedichten in oktober 2017 stichting de Zoek naar Schittering opgericht. Haar missie is onder meer om poëzie in de openbare ruimte te stimuleren, door eenieder die dit voorstaat. Daarom werd er een brede doelstelling aan de stichting meegegeven: de stichting heeft ten doel initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen.

visie

Het achterliggende idee is dat er inspirerende momenten van ‘geluk en verwondering’ ontstaan door het tegenkomen van poëzie en proza in de openbare ruimte, zoals bij straatpoëzie of openbare activiteiten met proza en poëzie. Een mens ervaart iets, er wordt wat losgemaakt, een mijmering, overdenking, gedachte. Het kan je uit je moment halen, inspireren, aanzetten tot creativiteit of een moment van ontspanning.  Bovendien kan het een verrijking van de buitenruimte zijn.
We vinden het juist in een steeds minder talige tijd belangrijk om mooi ontworpen combinaties van beeld en taal te realiseren, om te verwijzen naar de wereld van poëzie en proza erachter.

projectontwikkeling en ondersteuning

De stichting stimuleert initiatieven onder meer door zelf projecten en activiteiten te initiëren en door op aanvraag samen te werken met initiatiefnemers. Zij kan projecten en activiteiten ondersteunen die (mede) de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen door namens en in samenwerking met deze initiatiefnemers inhoudelijke en financiële aanvragen te doen om realisatie mogelijk te maken.
Er worden samenwerkingsovereenkomsten met de initiatiefnemers opgesteld, om de verantwoordelijkheden vast te leggen.
De directie kan in afstemming met de raad van toezicht projecten initiëren en samenwerkingen in projecten aangaan en namens en in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de stichting fondsenwervende en administratieve activiteiten verrichten.

De stichting heeft geen eigen stamvermogen en werkt op basis van het doen van fondsenwervende aanvragen door initiatiefnemers. Het heeft dus geen zin financiële aanvragen in te dienen bij de stichting.

Indien je een initiatief wil voordragen stuur dan een email met toelichting van het initiatief, wat je wil of gaat doen en op welk vlak je een samenwerking ziet, aan de stichting via bestuur@dezoeknaarschittering.nl of via de contactpagina.

activiteiten

Het project open/dicht_bruggedichten is eind 2017 gestart en wordt door de stichting uitgevoerd, het project vormde de aanleiding tot oprichting in 2017. De ambitie is een tiental bruggen over de Delfshavense Schie in Rotterdam van poëzie te voorzien. Inmiddels zijn de Mathenesserbrug (2019), de Parkhavenbrug (2020), De Beukelsbrug (2021) uitgevoerd en de Jonkersbrug (2022) Zie www.bruggedichten.nl
Vanaf 2017 volgde het project Ode aan Charlois(se) in 2018, de realisatie van een gevelgedicht als eerbetoon aan Rieneke Grobben en (haar) Charlois en Rotterdam. Het project Geluk op Zuid 2019 was een gedichtenwedstrijd, met workshops en een dichtbundel van alle inzendingen en resulteerde daarnaast in 1 tot 3 gevelgedichten in Rotterdam-Zuid van winnende deelnemers in 2019. 
Nieuwe samenwerkingen gestart waren Poëzie Lagogo en Het Noorderdicht met en van Rotterdam Revoluties (2020)  en met stichting Culture Interactive (m.b.t. de VERS app) (2020), 4 Gevelgedichten Hordijkerveld met Ricardo van Zwol (R75 Studio voor Kunstwerk) (2021-2022) en De Gedenktuin met ontwerpers Monice Janson en Leontien Wiehink (2021-2023). In 2022-2023 werden verder een gedicht aan de Coolsingel van ALex Boogers, een bruggedicht aan de Alphensebrug in Alphen aan den Rijn met een gedicht van Kimm Mulder en een kadegedicht bestaande uit 9 gedichten en dichtregels in Rotterdam Noord, opgeleverd. Zie het projectenoverzicht.
Voorbeelden van andere activiteiten kunnen de realisatie van meer gevel-of bruggedichten, festival activiteiten of voordrachten op openbare locaties zijn, maar bovenal duurzaam aanwezige interventies in de buitenruimte. Het volledige beleidsplan en de Meerjarenbegroting zijn hier downloadbaar. 

ANBI status

Stichting de Zoek naar Schittering heeft de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum, 16 oktober 2017. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling: die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut waarbij een culturele ANBI voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Meer informatie over de culturele anbi. Giften zijn aftrekbaar als een organisatie een ANBI status heeft.

voordelen en verplichtingen ANBI

Donateurs en ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, zoals onder andere bij erven en schenken, en eenmalige en periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar. Het geven van een gift aan de stichting door particulieren en ondernemingen is vanwege deze belastingvoordelen extra aantrekkelijk. Indien je een culturele ANBI bent mogen particulieren en ondernemingen in de aangifte inkomstenbelasting zelfs 1,25 keer (particulieren) of 1.5 keer (ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen) het bedrag van de gift aftrekken van hun inkomsten.
Lees uitleg voor particulieren hier en uitleg voor ondernemers hier.

Voor fondsenwerving kan de ANBI status belangrijk zijn omdat sommige fondsen dit als voorwaarde voor aanvragen stellen.
De ANBI status kent ook verplichtingen, die je hier na kan lezen .

Beleidsplan 2017 – 2022

Bovenaan deze pagina wordt het beleid voor u samengevat. Door omstandigheden is de oorspronkelijke beleidsperiode van Beleidsplan 2017 – 2020 verlengd naar eind 2023.  Het volledige Beleidsplan 2017 – 2020 staat hier. Aan het nieuwe Meerjarenbeleidsplan wordt gewerkt, voor de periode 2024 – 2027. 

Financiën

Bestuurswerkzaamheden voor de stichting en het werk van de raad van toezicht zijn vrijwillig en worden niet vergoed. Er worden uitsluitend vergoedingen aan initiatiefnemers en/of projectmanagers uitbetaald voor projectgerelateerd werk wanneer die zijn gedekt door toekenningen van fondsen en partners op basis van goedgekeurde begrotingen, van initiatiefnemers waarmee een (financiële of samenwerkings)relatie bestaat.

De stichting werkt met een boekhoudkantoor voor de administratie en jaarrekening. Binnen samenwerkingen en projecten wordt begroot voor de ‘bureaukosten’, afhankelijk van de omvang van het project, ter dekking van administratieve lasten zoals diverse websites en hosting, boekhoudkantoor, registraties/abonnementen, zoom-abonnement voor overleg, bank-, reis- en verzekeringskosten.
De stichting heeft geen winststreven en financiële resultaten vloeien terug in de stichting.

De belastingdienst heeft de stichting vrijgesteld van omzetbelasting, inhoudingsplicht loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Jaarrekeningen en Meerjarenbeleidsplan
overige gegevens

Statuten zijn downloadbaar: statuten van stichting de Zoek naar Schittering
Het KvK uittreksel is bij ons op te vragen.
KvK nummer 69840873
RSIN 858034189
Bank NL24 TRIO 0338.73.2918

Bestuursmodel en raad van toezicht

Er is een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Zo organiseren we voldoende expertise en advisering binnen de stichting om het toezicht vooraf en achteraf te waarborgen terwijl de dagelijkse uitvoering van de stichting en projecten in handen is van de directeur-bestuurder of overige projectleiders. In het Beleidsplan wordt hierop uitgebreider ingegaan.

Er is een vacature voor Raad van Toezichtsleden, lees die hier.

Bestuur en Raad van Toezichtleden:
Jiske Foppe
directeur-bestuurder

eigenaar GEEN POEHA

Ik deel mijn enthousiasme over poëzie in de openbare ruimte door het realiseren van gevelgedichten en projecten. Zo kunnen er veel meer mensen genieten van poëzie, taal en taalplezier. 
Als je een poëtische tekst leest op straat kan dat wat in beweging brengen in je hoofd, en daarmee misschien zelfs in je leven. Of in andermans leven. Het verfraait de buitenruimte en maakt een plek en de beleving ervan bijzonder. Het is fantastisch om te zien als anderen ervan genieten. Ik vind het bijzonder om samen met dichter(s), ontwerpers/kunstenaars en andere initiatiefnemers tot mooie of verrassende publieke uitingen te komen. En te zien hoe de combinatie tussen woord en beeld (en lokatie!) uitpakt. Mijn ervaring in projectontwikkeling, toezicht, fondsenwerving én mijn doorzettingsvermogen is hierbij een uitkomst. 

Wouter van Heiningen
RvT lid

directeur Bibliotheek De Plataan, dichter, uitgever en poëzieorganisator

Ik hou me al jaren bezig met poëzie in haar vele verschijningsvormen. Zo begon ik al in 2010 een rubriek op mijn dagelijks poëzieblog over gedichten buiten het boek. Vanaf het moment dat ik hoorde over de intentie van Stichting de Zoek naar Schittering was ik dan ook meteen enthousiast. Poëzie laat zich op vele manieren beleven en één daarvan is in de publieke ruimte. En poëzie onder een brug is zo'n plek waar de achteloze voorbijganger het niet verwacht maar er juist aangenaam door verrast zal worden.

Ik ben naast directeur van bibliotheek de Plataan, dichter en sinds 2010 secretaris/penningmeester van de stichting Ongehoord! Ik schrijf sinds 2007 een dagelijks blog Zichtbaar Alleen over poëzie. Ik ben bestuurslid van Meander, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Poëziebus en uitgever van poëzie (MUGbooks) alsmede van het kleinste literaire tijdschrift van Nederland en Vlaanderen Mugzine.

Blog Zichtbaar AlleenMUGzine
Nelis Albers
RvT lid

voormalig financieel directeur communicatiebranche

Ik stel me in mijn bestuurs- en toezichtfuncties tot hoger doel om zo iets terug te geven aan de samenleving, waarbij ik hoop dat mijn expertise een toegevoegde waarde zal hebben voor de betreffende instellingen. Mijn persoonlijke drijfveren zijn vooral de beoogde hoge kwaliteit van de ideeën en/of het product van deze organisaties zodat ik daar uiteindelijk ook nog trots op kan zijn.

Tot 2011 was ik jarenlang werkzaam voor Interpublic als CFO (Financieel Directeur) en voor een aantal dynamisch/creatieve ondernemingen in Amsterdam. Sindsdien besteed ik enige tijd en energie vrijwillig aan culturele instellingen en/of sociaal maatschappelijke initiatieven in Rotterdam - een stad waarin ik altijd woonachtig bent geweest.

Maarten van der Werf
RvT lid

boekvertaler

Poëzie hoort niet alleen thuis in de boekenkast of de bibliotheek. Daarom vind ik de initiatieven van Stichting de Zoek naar Schittering zo belangrijk: dichtregels in de openbare ruimte brengen mensen in contact met poëzie, misschien wel voor het eerst in hun leven. Ik ben dan ook met plezier en overtuiging lid van de Raad van Toezicht. Ik hoop met mijn bestuurlijke ervaring en mijn kennis van het literaire veld mijn steentje bij te dragen.

Mijn hoofdberoep is boekvertaler. Na een studie Geschiedenis en werk als freelance redacteur ben ik het vak ingerold. Mettertijd heb ik me gespecialiseerd in non-fictie, en dan vooral op het gebied van geschiedenis, politiek, maatschappij en aanverwante terreinen. Daarnaast ben ik actief binnen de Auteursbond, de belangenvereniging voor schrijvers en vertalers in Nederland.

Comité van Aanbeveling
Kila van der Starre
lid Comité van Aanbeveling

Literatuurwetenschapper en oprichter Straatpoezie.nl

Jarenlang deed ik aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar straatpoëzie voor mijn proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie. Het was ook in het kader van mijn PhD dat ik de website Straatpoezie.nl oprichtte, waarop we samen een inventarisatie maken van poëzie in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Hierdoor weet ik hoe belangrijk en wijdverspreid straatpoëzie is.

Mijn kennis over straatpoëzie en mijn expertise op het gebied van non-boekpoëzie zet ik heel graag in voor Stichting de Zoek naar Schittering, omdat straatpoëzie zo'n belangrijk onderdeel is van onze openbare ruimte. Ik was twee jaar lid van de Raad van Toezicht, tot drukte mij de tijd ontnam. Ik maak nu heel graag deel uit van het Comité van Aanbeveling. 

LinkedInWebsite
Sylvia Hagers
lid Comité van Aanbeveling

Kunst mag verrassen. En wat is er mooier dan je laten verrassen door kunst in de openbare ruimte. Kunst als wezenlijk onderdeel van de dagelijkse omgeving. Daarom word ik heel gelukkig van de activiteiten van Stichting de Zoek naar Schittering en draag ik de activiteiten van De zoek naar Schittering een warm hart toe. Het is bijzonder om te zien hoe de projecten de stad met poëzie in aanraking brengen. Kunst in de openbare ruimte verrast inwoners. Ook degene die er misschien niet direct belangstelling voor hebben.

Ik ben Directeur van kunstencentrum KADE40. Naast het organiseren van kunsteducatie in alle disciplines ontwikkelen wij kunstprojecten met sociaal-maatschappelijke partners. Dit doen we in het eigen pand, maar ook op school en in de wijken.LinkedIn
Mart Bechtold
lid Comité van Aanbeveling

Bij de vraag om deel te nemen als lid van comité van aanbeveling zei ik meteen ja omdat de buitenruimte in de stad wel wat poëzie kan gebruiken in welke vorm dan ook. Het tovert soms een glimlach om je mond en andere keren is het iets wat maar blijft hangen.

Ik ben eigenaar van La Luna Kunst-en Werkwinkel en ik zet me als Community-Artist in om samen met anderen kunstwerken in de buitenruimte te realiseren. Ik ben ook werkzaam bij SKVR waar ik vooral veel ga doen in het sociale domein. Ik ben bestuurslid bij HipHopinjeSmoel en sinds kort ook bij Expeditie Noordereiland.

LinkedIn
Bas Kwakman
lid Comité van Aanbeveling

Vanaf de eerste schreden heb ik de ontwikkeling van De Zoek naar Schittering gevolgd en bewonderd. De stad Rotterdam ziet zichzelf terecht als poëziestad. Dit betekent dat de poëzie niet alleen individueel binnenskamers of samen met poëzieminnaars in een zaal wordt genoten, maar ook op straat - op gevels, in singels, op vuilniswagens, reclameborden, stoeptegels en op bruggen. Onder bruggen.

Ik was van 2003 - 2018 algemeen en artistiek directeur van Poetry International. Op dit moment werk ik als schrijver (De Arbeiderspers), beeldend kunstenaar, uitgever (Uitgeverij Kwakman en Smet), poëziedocent, coach en adviseur in de nationale en international cultuursector.

LinkedInWebsite